ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 คน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 คน
ขอให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบ มารายงานตัว และ ทำการคัดเลือกรอบ 37 คนสุดท้าย ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 ณ ห้อง วิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 100 คน ดังนี้


1. ศศิธร เครือฝัก
2. จริยา เครือฝัก
3. จุฑามาศ แจ้งเจียม
4. มิยูกิ กาญจนเสถียร
5. ณัฐณิชา จิตร์มุ่ง
6. นาตาชา วรจรรยากุล
7. อรจิรา เจนจารุพันธ์กุล
8. กมลรัตน์ กล้าประจัญ
9. กีรติกา สว่างแจ้ง
10. กณิการ์ ภูศรี
11. แก้วกาญจน์ รัตนศิลปิน
12. ประภาพร มาติ๊บ
13. กุลธิดา พรพิชยานุรักษ์
14. ณฏิกา ทองสัมฤทธิ์
15. รัตนาพร เยาวเลิศ
16. หทัยกาญจน์ เมืองมูล
17. ธันย์ชนก รอดเลี้ยง
18. มินตรา คิดประเสริฐ
19. พิงค์ รัตนไพศาล
20. ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์
21. ณิฌา พันธุ์พืช
22. คลอร่า สิทธิเจริญยศ
23. มนสินี นารีโภชน์
24. กรณิศณ์ ธนศรี
25. ตรีชฎาภรณ์ พงศ์ภัทรวดี
26. ชนิกานต์ ประชานุกูล
27. อาภรณ์ ภู่ระหงษ์
28. ชนิกานต์ สุวรรณโณ
29. เบญญาศรัณย์ ธนวัฒติกานนท์
30. ชุติมณฑ์ รากจันทร์
31. โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ
32. สุนิดา วาจาสิทธิ์
33. อังสุมาลิน รัตนบัติ
34. ชัญญา คงสมบูรณ์
35. สุนิดพร ศรีสุวรรณ์
36. ทรายขวัญ ภาสำราญ
37. จิตรวดี ประกอบนา
38. ณภัทร นานาชิน
39. นริศรา ชูกุล
40. สุรินธร เมธีธารพงศ์วาณิช
41. สุรีย์วรรณ สุรเนาวรัตน์ 
42. ปริชญภัสร์ ขอนทอง
43. ชนุชตรา สุขสันต์
44. พิมพ์ชนก ศรีสุพรรณ์
45. ภัณฑิรา เชิดในเมือง
46. พิชญ์ชภิส เปี่ยมรุ่งหิรัญ
47. วราภรณ์ ปิยะนันทสมดี
48. นภัสนันท์ อัจฉริยะกุณช์
49. จ่าอากาศเอกหญิง ณรัชวีร์ กลั่นไพรี
50. นาฏลัดดา ศรีทองคำ
51. ญาดา เทพนม
52. เกศโมฬี โรจนประดิษฐ
53. จุฬางทิพณ์ สุขเกษม
54. กุสุมา ธรรมนิตย์นิยม
55. สุรางคนา กาฬพันธ์
56. พัฐธนิสา แซ่ตั้ง
57. ณัฏฐา โชติ
58. ลลิตภัทร จันทโชติ
59. ดวงกมล ชีพสมทรง
60. นิชนิภา ดำเนินกิจมั่น
61. กวีธิดา เทศแก้ว
62. บุญญาณี สังข์ภิรมย์
63. พนัชกร ชื่นชม
64. กนกวรรณ นาควารี 
65. กัลณัฏฐ์ชา ตรีวรพันธ์ 
66. ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ 
67. เมษรติมา บุญสันต์ 
68. มัณชกร เพชรประพันธ์
69. รุ่งอรุณ จงเห็นจิตต์ 
70. แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ 
71. นรีกานต์ ทองแท่งใหญ่ 
72. ธัญพร ศรีเสน
73. วาวจุฑา แสงนภา
74. ศุภรัตน์ บัวปลั่ง
75. จินดาวรรณ โท้ประยูร
76. นิภาพร อุดราช
77. ศันศนีย์ บู่สี
78. รัตธิกา บุญสิริกุล
79. พัชรี มณฑาทิพย์
80. ลักษณ์ธนพร ชมบุณ
81. ภคมน เจริญวโรดม
82. พรพรรณ ฤกษ์อัตการ
83. ลีลาวดี อยู่รุ่ง
84. ปุณณานันท์ วิเศษสมบูรณ์
85. วิชชุดา ค้าโค
86. นัภสวรรณ โชติการ
87. ธนัชญา ธิติรัตน์ธีรนนท์
88. สาวิตรี พรมภูงา
89. ศศิ สินทวี
90. ศิโรรัตน์ ฉันท์ทอง
91. อุไรวรรณ ปัญญาไพโรจน์
92. นิตยา ภัคมาน
93. กนกพร บุญพร้อม
94. ธัญพร ไชยมาตย์
95. ภัคจิรา ฉัตรินีกูล
96. จิราพร จุงสุพงษ์
97. ประกายมาศ สุขอนันต์
98. จิดาภา สิฐบุญญากานต์
99. ดุษฏีภรณ์ ไชยสมบูรณ์
100. วรรณภา ศรีผสม

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ