ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 200 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกทุกท่าน 

ขอให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบ มารายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์ใน 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ชั้น 22 ห้อง Lotus suite 7 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เวลา 13.00 – 14.00 น.

รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก
Miss Grand Thailand 2013 ทั้งหมด 200 ท่าน 
รายงานตัวตามหมายเลขใหม่ดังต่อไปนี้

1 ศศิธร เครือฝัก โบว์
2 จริยา เครือฝัก บี
3 จุฑามาศ แจ้งเจียม ปอม
4 มิยูกิ กาญจนเสถียร แบม
5 ณัฐณิชา จิตร์มุ่ง ชูก้าร์
6 นาตาชา วรจรรยากุล เพนน์
7 อรจิรา เจนจารุพันธ์กุล นีน่า 
8 กมลรัตน์ กล้าประจัญ แอนนี่
9 วิชชุตา สุขดี เตเต้
10 ชลลดา ฤทธิ์รุ่งอรุณ แมลงปอ
11 กีรติกา สว่างแจ้ง สายเอี๊ยม
12 กณิการ์ ภูศรี เจมส์
13 แก้วกาญจน์ รัตนศิลปิน แก้ว
14 วนิดา ดวงสาย มะเหมี่ยว
15 ประภาพร มาติ๊บ 
16 ไพเราะ สีงาม กวาง
17 กุลธิดา พรพิชยานุรักษ์ เรย์
18 ณฏิกา ทองสัมฤทธิ์ จูน
19 รัตนาพร เยาวเลิศ เนย
20 หทัยกาญจน์ เมืองมูล อิม
21 ธันย์ชนก รอดเลี้ยง ทราย
22 กนกพร พรหมนิ่ม กวาง
23 กฤชญาภรณ์ ศรีมูล ปอนด์
24 สุธาสินี เข็มสม ปุกปุย
25 มินตรา คิดประเสริฐ ใบมิ้นต์
26 พิงค์ รัตนไพศาล พิงค์
27 ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์ ซาร่าห์
28 ณิรมา พันธุ์พืช เบสท์
29 ลัลน์นลิน คำศิริพจน์ จอย
30 จตุพร อามาตรกัน ป๊อปอาย
31 คลอร่า สิทธิเจริญยศ เรน
32 มนสินี นารีโภชน์ โอ
33 พัชรวรินทร์ สุรินทร์ ปาล์ม
34 กรณิศณ์ ธนศรี อีฟ
35 ชฏาพร ยศศักดิ์ กิ่ง
36 ตรีชฎาภรณ์ พงศ์ภัทรวดี ตุ๊กตา
37 จิตรานุช อินทโมรา เนย
38 ชนิกานต์ ประชานุกูล น้ำ
39 เอมอร บงแก้ว เอม
40 อาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ปิ๊ก
41 ชนิกานต์ สุวรรณโณ น้องชชา
42 เบญญาศรัณย์ ธนวัฒติกานนท์ หลิง
43 ชุติมณฑ์ รากจันทร์ วิว
44 โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ เชอร์รี่
45 สุนิดา วาจาสิทธิ์ แป้ง
46 อังสุมาลิน รัตนขัติ อิ๋งอิ๋ง
47 ชัญญา คงสมบูรณ์ เฟิร์น
48 ศิรประภา มิ่งมั่งมี น้องแนน
49 ชนัญชิดา แย้มแก้ว ปุ๊บปั๊บ
50 สุนิดพร ศรีสุวรรณ์ เล็ก
51 ทรายขวัญ ภาสำราญ ทราย
52 นะดา ลาเต๊ะ นิม
53 จิตรวดี ประกอบนา เกมส์
54 ณภัทร นานาชิน ถงถง
55 อลิษา คำภู จ๋า
56 นริศรา ชูกุล นุช
57 ปรางค์ชิด วงศ์เนียม พิมพ์
58 ทิพย์วรรณ ตรีถาวรยืนยง กวาง
59 อินทุอร ประภาสะโนบล หลิน
60 สุรินธร เมธีธารพงศ์วาณิช แอม
61 ปภาวี อวยสวัสดิ์ ดรีม
62 วิชาวรรณ อ้วนซิน ฝ้าย
63 สุรีย์วรรณ สุรเนาวรัตน์ แพทตี้
64 ปริชญภัสร์ ขอนทอง ปังปอนด์
65 ภัทรภร สนธิศักดิ์ แพรรวา
66 จารุนันท์ สิทธิกุล โบว์
67 ปรียาภัทร ศิลาหอม พลอย
68 ชนุชตรา สุขสันต์ นาย
69 พิมพ์ชนก ศรีสุพรรณ์ ทราย
70 ณปภัช เริงศักดิ์ทาดา กุ้ง
71 มริษฎดา นันตาเป็ก นิล
72 ภัณฑิรา เชิดในเมือง โปสเตอร์
73 พิชญ์ชภิส เปี่ยมรุ่งหิรัญ แนน
74 วธัญญา วัจนประดิษฐ์ กระติ๊บ
75 นัชชา กุลชโร น้ำฝน
76 ศุกร์อรุณ สงวนรัมย์ จาม
77 อารยา กัณฐ จีจี้
78 อารยา ฉิมท้วม เดียร์
79 วราภรณ์ ปิยะนันทสมดี บิว
80 นภัสนันท์ อัจฉริยะกุณช์ เอเอ้
81 จ่าอากาศเอกหญิง ณรัชวีร์ กลั่นไพรี ฝ้าย
82 นาฏลัดดา ศรีทองคำ อาย
83 ญาดา เทพนม อ๋อ
84 เกศโมฬี โรจนประดิษฐ ฝ้าย
85 โศรยา สุขทองแท้ โศ
86 จุฬางทิพณ์ สุขเกษม เม
87 กุสุมา ธรรมนิตย์นิยม กวาง
88 สุรางคนา กาฬพันธ์ นินิว
89 พัฐธนิสา แซ่ตั้ง แอริน
90 พรมนัส สุดขำ ออย
91 นวรัตน์ ยอดยิ่ง ปีใหม่
92 ณัฏฐา โชติ พีนัท
93 ระวีนันท์ พิทักษ์พูลสิน กีกิ
94 วศินี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เปรียว
95 ลลิตภัทร จันทโชติ อุ๋มอิ๋ม
96 ดวงกมล ชีพสมทรง ลูกเกด
97 นิชนิภา ดำเนินกิจมั่น บิ๊ว
98 สมหทัย เหรียญทอง โบนัส
99 ฐิดารินทร์ กิตติอนันต์ธวัช กิ๊บ
100 กวีธิดา เทศแก้ว สายขิม
101 พิชามญธุ์ บุบผาชาติ ไอซ์
102 ทัศพร บูรณะธีรกิจ แป้ง
103 ธิดาพร อมรวศินกุล หญิง
104 บุญญาณี สังข์ภิรมย์ โบว์
105 พนัชกร ชื่นชม ใบเตย
106 เบญจวรรณ สายทอง ขวัญ
107 ทัสนันทน์ สิริเลิศเมฆาสกุล กวาง
108 นฤชล ปานะโปย มะปราง
109 ปาริชาติ พฤกษ์สุขจิตร์ ดาว
110 ปรียารัตน์ ตู้จินดา แป๋ม
111 กนกวรรณ นาควารี เบลล์ 
112 โชติกา ดวงวิเศษ บุ๋มบิ๋ม
113 พิชามญชุ์ พงษ์บุญ จูน 
114 ลลิตา ตรีสันติสุขกุล เนม 
115 กัลณัฏฐ์ชา ตรีวรพันธ์ อัญอัญ
116 สกุลรัตน์ สุขช่วย วีญา
117 โสภิดา รักทองสุข มิ้นท์
118 จีราณัฏฐ์ ทิพย์มิตร หมูแดง 
119 วริศรา บุญเพ็ชร์ หญิง
120 ธนาภา ภูมิดิษฐ์ เสียงเพลง
121 กิติยา บุญคง เมเปิ้ล
122 นภาพรรณ แสงเอี่ยม นุ๊ก
123 จารุธา เจือทอง ใบตอง
124 ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ มิ้นท์
125 เมษรติมา บุญสันต์ เดมี่
126 กมลทิพย์ บราวด์วัลเดอร์ แจนนี่
127 อักษรินทร์ กุลลชนะพิฑูรย์ พลอย
128 มัณชกร เพชรประพันธ์ นัชชา
129 ธนิดา กิตติมหาโชค เม
130 วราภรณ์ หงษาชุม เมย์
131 รุ่งอรุณ จงเห็นจิตต์ ลูกตาล
132 แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ เอิง
133 นรีกานต์ ทองแท่งใหญ่ ใบเฟิร์น
134 ธัญพร ศรีเสน กุ้ง
135 ปภาดา ตันติประสงค์ชัย พาด้า
136 อรนันท์ ยี่ซ้าย บูม
137 ปิยะรัตน์ มะเดื่อชุมพร มอส
138 พจมาส ศรีสวัสดิ์ กุ๊ก
139 ชรัชดา พิทักษ์บุตร โบว์
140 วาวจุฑา แสงนภา ลูกตาล
141 ศุภรัตน์ บัวปลั่ง ดรีม
142 จินดาวรรณ โท้ประยูร แอนนี่
143 เขมรินทร์ วรณฤทธิ์อนัน เมย์
144 พฤกษชาด อินทรักษา พริกแกง
145 สุชาดา เนติโกศล ชาลอน
146 ศิริวรรณ ประภาสะโนบล ปุ๊กกี้
147 การทวี พลมนตรี โป้เต้
148 นิภาพร อุดราช น้ำหวาน
149 ศันศนีย์ บู่สี มด
150 สิริพร อนันตาภรณ์ เอิ้น
151 รัคธิกา บุญสิริกุล แคนดี้
152 อภิญญา ทิพย์มาลา โบว์
153 พัชรี มณฑาทิพย์ พลอย
154 ลักษณ์ธนพร ชมบุณ พรีม
155 อวิกา ธรมสโรช เอม
156 ภคมน เจริญวโรดม โบว์
157 พิชญา ไชยยศ พริม
158 พรพรรณ ฤกษ์อัตการ หงษ์หยก
159 อังคณา แก้วอินทร์ อ้ำ
160 พิมพ์พฤดา พรหมสถิย์ ลูกน้ำ
161 สุกัญญา สันขาว น้ำ
162 พิชญ์พิมล บุญเรือง บ๊วย
163 ลีลาวดี อยู่รุ่ง ฟ้า
164 เสาวลักษณ์ อุ่นคำ กวาง
165 ปณณานันท์ วิเศษสมบูรณ์ ลูกนัด
166 โกลัญญา ผลศรัทธา แคท
167 วิชชุดา ค้าโค โบตั๋น
168 นัภสวรรณ โชติการ สมายด์
169 ธนัชญา ธิติรัตน์ธีรนนท์ ครีม
170 สุรีย์พร รอดจิรา แต้ว
171 ดรัลพร ดำยศ พลอย
172 ณัฐนันท์ ไพศาลตันติวงศ์ แอน
173 วรรณภา กลับกระโทก ทราย
174 สาวิตรี พรมภูงา พิมพ์เดือน
175 ศศิ สินทวี ศิ
176 ภัทรวดี ดำทอง แอ๊ปเปิ้ล
177 ศิโรรัตน์ ฉันท์ทอง เฟิร์น
178 อุไรวรรณ ปัญญาไพโรจน์ หนิ่ง
179 ปวีณ์สุดา หาญแท้ หมวย
180 อิสรีย์ อุณหจิรังรักษ์ รถเบนซ์
181 นิตยา ภัคมาน เมย์
182 ศรัณนา หาญสาริกิจ แยม
183 พรหมณ์สุรียภัสสร์ ศุกระศร ส้ม
184 ปิยาภรณ์ โมกขศักดิ์ พลอยสวย
185 กนกพร บุญพร้อม สต๊อป
186 ธัญพร ไชยมาตย์ มิ้ม
187 เปรมกมล ทัพไทย มังคุด
188 ภัคจิรา ฉัตรินีกูล เบลล์
189 ปวีณา อินทร์เพิชร์ โบยี
190 ตุ๊กตา เทศพันธุ์ นาตาลี
191 จิราพร จุงสุพงษ์ เชอร์รี่
192 ประกายมาศ สุขอนันต์ พลอย
193 สุรีรัตน์ ใจอ่อน เกรซ
194 จิดาภา สิฐบุญญากานต์ กิ๊ฟฟ์ฟี่
195 นลินศรณ์ ตันติชัยทัศ ซีซี่
196 ดุษฏีภรณ์ ไชยสมบูรณ์ ลูกน้ำ
197 จิดาภา จีระพันธ โอ้
198 ธัญนุช ม่วงมณี ยุ้ย
199 วรรณภา ศรีผสม น้ำฟ้า
200 สุทธิดา ลาดนา แนน
 

***หมายเหตุ กรุณา แต่งตัวสวยงามเพื่อเข้าพบคณะกรรมการ

 

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ