• วัตถุประสงค์การจัดการประกวด

  1. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อทำหน้าที่การ
      ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ต่างๆที่จะได้รับมอบหมาย

      ในอนาคต

  2. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติตามที่มอบหมาย
  3. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อโอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิง ในสาขาอาชีพต่างๆ

 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

   1. มีสัญชาติไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 
  2. เพศหญิงโดยกำเนิด 
  3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร 
  4. มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2532 –2542)
  5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 
  6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา  
  หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่าง
  การประกวด Miss Grand Thailand 2016 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ  
  ในการประกวด Miss Grand Thailand 2016 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
  7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ
  ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างใน
  ลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2015
  8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
  9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ
  ความงาม 
  10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย 
  หรือภาษาต่างๆได้ดี 
  11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน 
  ที่ดีในสังคม 
  12. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
  13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด 
  Miss Grand Thailand 2016 หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อ

  การดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ
  หากได้รับตำแหน่ง

   

  หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ 
  ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ
  ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
   

 • กำหนดการออกอากาศ

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตั้งแต่ เวลา 22.30 น

 • กำหนดการกิจกรรมการประกวด

  10 มิ.ย. 59               ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด 77 จังหวัด  (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 16.00 น.)

  11 มิ.ย. 59               ถ่าย VTR สำหรับโปรโมท

  12 มิ.ย. 59               Welcome Ceremony Press Conference  (การเปิดตัวผู้เข้าประกวด ตัวแทนจาก 77 จังหวัด เวลา 19.00 น.

                                               ณ โรงแรม โนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ)

  13 มิ.ย. 59              Sponsor Visit

  14 - 20 มิ.ย. 59       กิจกรรมเก็บตัว ณ จังหวัดอุดรธานี

                                               14 มิ.ย. 59 ออกเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมเก็บตัว ณ จังหวัดอุดรธานี

                                               15 - 16 มิ.ย. 59 กิจกรรมกองประกวด

                                               17 มิ.ย. 59 แฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำ พร้อมประกวด Best in Swimsuit และงาน Gala Dinner พร้อมประกวด" ขวัญใจอุดรธานี "

                                               18 มิ.ย. 59 Interview day with President

                                               19 มิ.ย. 59 TV Shooting - Opening Scene

                                               20 มิ.ย. 59 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

  21 - 23 มิ.ย. 59        ฝึกซ้อม ณ Indoor Stadium

  24 มิ.ย. 59               การประกวดฯ รอบชุดประจำชาติ/การประกวดฯ รอบ Preliminary Show

                                              15.00 น. เริ่มการประกวดฯ รอบชุดประจำชาติ  (**ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live)

                                              19.00 น. เริ่มการประกวดฯ รอบ  Preliminary Show

  25 มิ.ย. 59               Rehearsal / Run Through

  26 มิ.ย. 59               การประกวดฯ รอบตัดสิน Final Show

                                         

   

 • รางวัลการประกวด Miss Grand Thailand 2016

    Miss Grand Thailand 2016 จะได้รับรางวัลดังนี้

  1. มงกุฎเกียรติยศ มูลค่า 1,200,000 บาท  

  2. เงินรางวัล 1,000,000 บาท

  3. บ้านทาวน์โฮม พร้อมที่ดิน จาก บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,800,000 บาท

  4. รถยนต์ เอ็มจี 3 มูลค่า 559,000 บาท

  5. ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มูลค่า 1,000,000 บาท

         6. Gift Voucher จาก โรงพยาบาลกมล มูลค่า 500,000 บาท

  7. Gift Voucher ดูแลผิวพรรณ จาก พงศ์ศักดิ์ คลีนิก มูลค่า 100,000 บาท

  8. กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ ทุนประกัน 5,000,000 บาท จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

   

  Miss Supranational Thailand 2016           จะได้รับเงินรางวัล 400,000 บาท

  Miss Intercontinental Thailand 2016       จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท

  Miss Tourism Thailand 2016                         จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท

  Miss Top Model Thailand 2016                  จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

  และทั้ง 4 ตำแหน่ง จะได้รับของรางวัลอื่นๆดังนี

                      1. มงกุฎเกียรติยศ มูลค่า 300,000 บาท

                      2. ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มูลค่า 200,000 บาท

                      3. Gift Voucher จาก โรงพยาบาลกมล มูลค่า 100,000 บาท

                      4. Gift Voucher ดูแลผิวพรรณ จาก พงศ์ศักดิ์ คลีนิก มูลค่า 100,000 บาท

                      5. กรมธรรม์ ประกันชีวิตและสุขภาพ ทุนประกัน 3,000,000 บาท จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

   

  Miss Grand Rising Star  2 รางวัล

  จะได้รับ เงินรางวัลท่านละ 150,000 บาท  จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รวมเงินรางวัล 300,000 บาท และทั้ง 2 ท่าน จะได้เซ็นต์สัญญานักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เป็นระยะเวลา 3 ปี

   

   

  รางวัลพิเศษ

                     1. รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน สนับสนุนเงินรางวัลโดย โรงพยาบาล กมล เงินรางวัล 50,000 บาท

                          2. รางวัล Miss Popular Vote สนับสนุนเงินรางวัลโดย โซดาสิงห์ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

  3. รางวัล Best in Swimsuit จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

  4. รางวัล Best Evening Gown จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

  5. รางวัล Best National Costume สนับสนุนเงินรางวัลโดย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) 

        รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

                           รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล รางวัล ละ 10,000 บาท

  6. รางวัล MISS  HEALTHY  &  BEAUTY  BY  น้ำแร่เพอร์ร่า จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

  7. รางวัล MISS SMART & BEAUTY จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

  8. รางวัล Best Smile by ยาสีฟันดอกบัวคู่ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

  9. ตำแหน่ง “ขวัญใจอุดรธานี จะได้รับเงินรางวัลจากจังหวัดอุดรธานี 50,000 บาท  

       รองอันดับ 1 ขวัญใจอุดรธานี จะได้รับเงินรางวัลจากจังหวัดอุดรธานี 20,000 บาท

       รองอันดับ 2 ขวัญใจอุดรธานี จะได้รับเงินรางวัลจากจังหวัดอุดรธานี 10,000 บาท

  10. รางวัลเกียรติยศ Best  Director Award จะได้รับ Trophy เกียรติยศ พร้อมสายสะพาย

       รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล จะได้รับ Trophy เกียรติยศ

     

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ

INSTRAGRAM PIC

#MISSGRANDTHAILAND
ดูทั้งหมด